Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens :

Sakura Fountain Pen Gallery BV
Catherine Van Hove, zaakvoerder
Koning Albertstraat 72b – 3290 Diest – België
BTW BE 0763 663 083 – IBAN BE17 0689 4041 4421 – BIC GKCCBEBB
info@sakuragallery.com
tel  +32 (0)13 46 25 05 - +32 (0)486 80 95 96 

Winkel te Diest :

Koning Albertstraat 72b, 3290 Diest, België

1. Algemene bepalingen.
De electronische webwinkel van Sakura Fountain Pen Gallery met maatschappelijke zetel te Herselt, Limberg 52, België, BTW BE 0842 503 297, biedt haar klanten de mogelijkheid om schrijfwaren met een artistieke waarde, schrijfwaren en aanverwanten artikelen online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Sakura Fountain Pen Gallery. De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

2. Prijs.
Alle vermelde prijzen, uitgedrukt in Euro, zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief gebruikt en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. De prijs afgedrukt in de catalogus heeft voorrang op de afgebeelde prijzen op de website.

3. Aanbod.
De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.
Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer u specifieke vragen heeft over uitvoering, penpunten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn, leveringswijze verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.
Sakura Fountain Pen Gallery is wat juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Sakura Fountain Pen Gallery is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten . Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten alle tijde worden aangepast of ingetrokken.
Sakura Fountain Pen Gallery is gerechtigd om –zonder opgave van redenen- de bestelling te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

4. Online aankopen.
De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant de Algemene Voorwaarden op de website aanvaard en een bevestigingsmail ontvangt van Sakura Fountain Pen Gallery. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum. De klant heeft de keuze uit volgende betaalwijzen :

Via kredietkaart
Via bankkaart
Via overschrijving

5. Eigendomsvoorbehoud.
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Sakura Fountain Pen Gallery. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Sakura Fountain Pen Gallery te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

6. Sancties voor niet-betaling.
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Sakura Fountain Pen Gallery beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling, vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Sakura Fountain Pen Gallery zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

7. Klachten.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet binnen de 48uur worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

8. Garantie.
a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.
Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen
- Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.
- Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de Sakura Fountain Pen Gallery klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten en risico terug dient te bezorgen.
Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
- De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.
- Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.
- De garantie is niet overdraagbaar.

9. Herstellingen.
Voor herstellingen, binnen of buiten garantie, van schrijfwaren of andere artikelen aangekocht bij Sakura Fountain Pen moet de klantendienst verwittigd worden. De klant ontvangt dan per e-mail een te volgen procedure.
Voor elke herstelling wordt een forfaire port- en administratiekost aangerekend van €25 ook wanneer het artikel nog onder garantie van het desbetreffende merk valt. Indien er kosten verbonden zijn aan de herstelling wordt de klant hiervan eerst verwittigd. Hij kan dan alsnog beslissen om de herstelling niet te laten uitvoeren. De te verwachten periode voor normale herstellingen ligt tussen 4 en 6 weken. De klant wordt verwittigd wanneer de herstelling uitgevoerd is en klaar is voor verzending. De herstellingsperiode voor collectors items of gelimiteerde stukken uit Japan of Rusland kan oplopen tot 6 maanden of meer alnaargelang de uit te voeren herstelling. Voor deze herstelling worden de transport- en verzekeringskosten steeds aan de klant aangerekend.

10. Reservaties en voorschotten.
Gelimiteerde stukken kunnen gereserverd worden. Een reservatie is geldig na betaling van een voorschot op de Sakura FP Gallery rekening. Het voorschot voor Europese pennen bedraagt 20% van het totale aankoopbedrag. Voor beschikbare pennen uit Rusland, Japan, USA en de rest van de wereld is dit 30%. Voor pennen die speciaal voor u aangemaakt worden is dit 50% van de totale prijs. De klant ontvangt een reservatieformulier met het te betalen voorschot en heeft 10 werkdagen om dit bedrag over te maken zoniet wordt het artikel, zonder meer, opnieuw vrijgegeven. Na betaling van het voorschot ontvangt de klant een confirmatie van de reservatie en de vermoedelijke leverdatum van het gereserveerde item. Van zodra het artikel klaar is voor verzending ontvangt de klant een e-mail en het restfactuur. Het artikel wordt opgestuurd wanneer het volledig bedrag voldaan is. De klant wordt verwittigd van het tijdstip van de levering. In regel is dit 14 werkdagen tot 2 maanden na de reservatie voor reeds uitgevoerde pennen. Voor pennen die speciaal aangemaakt worden is dit 3 maanden tot 2 jaar na de reservatie afhankelijk van de moeilijkheidsgraad. De Sakura FP Gallery kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor het overschrijden van vooropgestelde productietermijnen. 

11. Levering en leveringstermijnen.
Goederen worden geleverd met b-post, taxipost of per koerier.  Sakura Fountain Pen Gallery probeert ten alle tijden om de vooropgegeven leveringstermijnen te respecteren. Bij afwijking wordt de klant hiervan verwittigd. 

12. Transportkosten.
De klant betaalt de standaard transportkosten en eventuele verzekeringskosten tenzij anders en schriftelijk overeengekomen. Alle eventuele invoerrechten of –taksen zijn ten laste van de klant.

13. Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen :
De consument heeft het recht aan Sakura Fountain Pen Gallery mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de Sakura Fountain Pen Gallery klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten en risico terug bezorgen aan Sakura Fountain Pen Gallery, Koning Alberstraat 72b, 3290 Diest, België.
Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:
- gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
- artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
- artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
- artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

14. Privacy.
Sakura Fountain Pen Gallery verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.
Sakura Fountain Pen Gallery respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op Sakura Fountain Pen Gallery ter consultatie, wijziging of verwijdering.

15. Aantasting geldigheid – niet-verzaking
Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door Sakura Fountain Pen Gallery om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

16.Klantendienst.
De  klantendienst is telefonisch bereikbaar van maandag tem vrijdag van 09u00 tot 18u00 op het telefoonnummer +32 (0)14 54 41 29, via e-mail op info@sakuragallery.com  of per post op het volgende adres Koning Albertstraat 72b, 3290 Diest België

17. Wijziging voorwaarden.
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Sakura Fountain Pen Gallery. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.
Sakura Fountain Pen Gallery kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

18. Bewijs.
De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

19. Toepasselijk recht - Bevoegde rechter.
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van de verkoper bevoegd.

20. Voorrang aan het Nederlands.
Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands en het Engels. Indien onduidelijkheid of verschillen zal voorrang gegeven worden aan de Nederlandse tekst.

BEZOEK ONZE WINKEL !
Koning Albertstraat 72b
3290 Diest - België
openingsuren
ma: gesloten
di - woe na afspraak
do - vrij - zat : 10 - 17u
 
Gesloten: zat 1 jun en zat 15 jun

Contacteer ons
Catherine Van Hove
+32 486 80 95 96
catherine@sakuragallery.com

Inschrijven

Schrijf je in op onze nieuwsbrief


Beveiligde betaling met:
Visa Mastercard KBC ING Dexia iDeal